Salgs- og Leveringsbetingelser

Følgende handelsbetingelser er gældende med mindre andet er skriftligt aftalt mellem kunden og THOR MEDIA.

PRODUKTION AF TV-REKLAMER OG ANDRE PRODUKTIONER, HERUNDER CORPORATE FILM, OB-PRODUKTIONER, TV-PROGRAMMER M.V.

BetalingsbetingeLser
Betalingsbetingelser er fakturadato + netto 8 dage ved levering af produktion under kr. 25.000,- excl. moms. Ved produktioner over 25.000,- excl. moms, forbeholder CVP FILM&TV aps sig ret til at á conto fakturere efter følgende betingelser:

Fakturering af 40% ved indgåelse af ordre. Betaling:   Fakturadato + 8 dage.
Fakturering af 40% ved afslutning af optagelser. Betaling:   Fakturadato + 8 dage.

Fakturering af 20% ved levering af produktion. Betaling:   Fakturadato + 8 dage.

Ved overskridelse af betalingsfristen, betales 2 % af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned indtil beløbet er THOR MEDIA i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.

Øvrigt
Indgåelse af ordre sidestilles med accept af tilbud, hvad enten den er som følge af endelig ordreafgivelse, hvad enten den måtte være underskrevet eller ej. Eller hvis der er tale om skiftlig korrespondence, som udviser accept af et tilbud fra kundens side.

Alle priser er med forbehold for prisændringer, trykfejl o.l.  Hvis fakturas betalingsfrist ikke overholdes kan THOR MEDIA tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

THOR MEDIA forbeholder sig ejendomsretten til solgte ydelser, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

THOR MEDIA påtager sig intet erstatningsansvar i forbindelse med produktioner, hvor udefrakommende eller tekniske problemer/fejl forårsager;  fejl i produktionen, produktionsstop eller total afbrydelse af produktionen og dens indhold.

Såfremt produktioner ændres / aflyses mindre end 14 dage før aftalt produktion, så forbeholder vi os ret til at fakturere hele det aftalte beløb, herunder afholdte udgifter til projektering og planlægning, samt evt. krav fra tilknyttede freelance arbejdskraft i forbindelse med produktionen. Såfremt produktionen ændres / aflyses mindre end én måned før produktion, så forebeholder vi os ret til at fakturere 50% af det aftalte beløb, samt allerede afholdte udgifter til projektering og planlægning, samt evt. krav fra tilknyttede freelance arbejdskraft i forbindelse med produktionen.

Copyright / visningsrettigheder
Alle rettigheder til produktioner forbliver THOR MEDIA’s ejendom indtil fuld og endelig betaling har fundet sted.

Ved godkendelse af produktionen leveres en færdig master til den/de aftalte TV-stationer, hvis der er tale om TV-reklamer eller TV-programmer. For andre produktioner, såsom corporate m.v. gælder, at der ved godkendelse leveres de aftalte kopier i form af DVD e.lign. eller fil klargjort til brug på web/net.

Det er ikke tilladt fra kundens side, at lade tredje part bearbejde det frembragte materiale, uden skriftlig tilladelse fra THOR MEDIA. Såfremt der ikke er lavet en individuel skriftlig aftale, så tilhører alle rettigheder til råmateriale og master THOR MEDIA.

For TV-reklamer gælder det at kunden har visningsrettigheder til den pågældende produktion, på den/de medier der er aftalt i 12 måneder fra første visnings dag. Såfremt visningsrettigheder ønskes genkøbt for yderligere 12 måneder, skal der betales 25% af den samlede oprindelige produktionspris, dog max. kr. 5.000,- for regionale reklamer (ved visning på mere end én region betales yderligere kr. 1.250,- pr regioner, som visninger ønskes på). For visningsrettigheder til national visning gælder, at der betales 25% af den totale oprindelige produktionspris, dog minimum kr. 15.000,-. For både regionale og nationale produktioner gælder ovenstående satser / beløb dækning af ophavsrettigheder og rettigheder til speak og musik. Eventuelle ændringer i spots i forbindelse med genkøb faktureres udover ovenstående efter gældende priser, som til en hver tid kan rekvireres. Beløbene dækker aldrig genkøb til rettigheder for modeller, skuespillere og/eller statister. Disse rettigheder genforhandles og afregnes seprerat.

Såfremt der indgås aftale omkring udlevering af materiale, hvad enten det er rå-materiale, filer, master, kopier e.lign. udover ovenstående, så er THOR MEDIA berettiget til at fakturere sådanne ydelser efter gældende prisliste.

Reklamation
Reklamation af produktioner skal være THOR MEDIA skriftlig i hænde senest 8 dage efter leverering/fakturering af enten korrektur eller færdig master/kopier. For TV-programmer gælder at reklamationer i forbindelse med udsendelse heraf, skal være THOR MEDIA i hænde senest 2 dage efter udsendelse.   

Underleverandører
THOR MEDIA er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

BOOKING AF REKLAMESENDETID

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er fakturadato + netto 8 dage. Alle kampagner faktureres forud, 6 uger før første visning, om muligt. Kampagner vil ikke blive afviklet, såfremt betaling ikke har fundet sted. Alle priser er ekskl. moms.

Alle priser er med forbehold for prisændringer, trykfejl o.l.  Hvis fakturas betalingsfrist ikke overholdes kan THOR MEDIA tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

Ved overskridelse af betalingsfristen, betales 2 % af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned indtil beløbet er THOR MEDIA i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.

I tilfælde af, at kunden afbryder samarbejdet i utide og dette kræver en særlig opgørelse, beregnes der som minimum en provision på 5% af de kampagner der allerede måtte være indgået aftaler omkring. Endvidere beregnes der et gebyr på kr. 350,- excl. moms pr time for administration af opgørelsen. 

THOR MEDIA forbeholder sig ejendomsretten til solgte ydelser, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

Godkendelse af TV-reklame og booking af kampagnen
Når kampagnen er booket fremsendes der detaljerede kampagneoversigter, med sekundlængde og visningstidspunkt til kunden. Det er kundens ansvar at tjekke disse ordrebekræftelser og oversigter for fejl med hensyn til visningstidspunkt, datoer m.v. THOR MEDIA kan ikke gøres ansvarlig for fejl i visningsperiode, dato eller klokkeslæt såfremt kunden ikke har tjekket og gjort opmærksom på fejlen i form af e-mail, brev eller telefax, uanset om ordrebekræftelserne er returneret til THOR MEDIA eller ej. Såfremt kunden ønsker at ændre kampagneperioden efter booking/godkendelse, vil der være et gebyr på 5% af kampagnens pris for flytning af kampagnen. Kampagen kan ikke flyttes mindre end 3 uger før første visning. Såfremt kunden ikke ønsker kampagnen afviklet mindre end 12 uger før kampagnestart er hele kampagnens beløb tabt.

Der henvises i øvrigt til de til en hver tid gældende betingelser fra det enkelte medie.

Produktionen/reklamefilmen godkendes af kunden inden levering til den pågældende TV-station, medie, biograf o.lign. Produktionen/reklamefilmen skal leveres til det pågældende medie efter mediets betingelser. Såfremt kunden ikke overholder aftaler i korrekturfasen omkring godkendelse af spottet er THOR MEDIA berettiget til, at fakturere kunden de omkostninger, som dette evt. måtte medføre produktionen. Godkendelse af produktionen/reklamefilmen fra kundens side er bindende og produktionen leveres til det pågældende medie umiddelbart efter godkendelse. Såfremt kunden efter godkendelse måtte have ændring/rettelser til produktionen/reklamefilmen er THOR MEDIA berettiget til, at efterfakturere kunden de omkostninger der måtte være forbundet med dette i form af redigeringstimer, evt. speak-ændringer, samt øvrige omkostninger i forbindelse med levering af ny master til det pågældende medie.

 

GENERELT

Ansvarsbegrænsning
I forbindelse med evt. fejl-visninger eller afviklingsfejl hos et medie hvor THOR MEDIA er mediebureau eller fejl som følge af forkerte oplysninger og/eller leverings fejl af produktionen til mediet, kan kunden kræve erstatning.

Erstatningsansvaret begrænses dog til maximalt det beløb/værdi, som det pågældende spot har ud af den samlede kampagne og kan ikke overstige dette beløb uanset, hvad fejlen måtte have forvoldt af tab for kunden. THOR MEDIA kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes fejl, fejl-visninger eller ændringer i kampagnens afvikling fra mediets side hvad enten de er opstået som følge af fejl fra THOR MEDIA´s side. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra samarbejdspartnere eller underleverandører, kan kunden ikke opnå erstatning fra THOR MEDIA.

I forbindelse med andre produktioner, såsom corporate film o.lign. kan THOR MEDIA ligeledes ikke gøres ansvarlig for udefrakommende hændelser, som påvirker produktionen og/eller leveringen.  

Ved produktion fralægger THOR MEDIA. sig ansvaret for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst og billeder m.v.

Teknisk kvalitet
Optagelser laves efter aftale i enten 2,5K, HD eller 4K. Såfremt der ikke forefindes en skriftlig aftale omkring format er det op til THOR MEDIA, at vurdere det relevante format.

Tvister
Nærværende aftale er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser kan indbringes for de almindelige danske domstole med Retten i Herning som værneting i 1. instans.

Ændringer i handelsbetingelser
Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.thormedia.dk 

Henvisning til THOR MEDIA's Salgs- og Leveringsbetingelser på THOR MEDIA´s web-site, fremgår af THOR MEDIA's tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer.

Senest opdateret: 01.03.2021.